Voorwaarden RVS

De René Vogels Stichting richt zich op steun aan jonge onderzoekers op het gebied van de oncologie die in het buitenland onderzoek willen doen of een cursus willen volgen.

Voorwaarden

  • De kandidaat is op de sluitingsdatum van de aanvraag procedure jonger dan 35 jaar.
  • De kandidaat is ten minste een jaar werkzaam op het project waarbinnen de aanvraag valt.
  • De aanvraag betreft een werkbezoek dat in het buitenland uitgevoerd wordt. Slechts bij uitzondering kan een aanvraag voor een cursus gehonoreerd worden. Congresbezoek komt niet voor honorering in aanmerking.
  • De beurswinnaars verplichten zich om na afloop van hun reis een verslag te schrijven voor de René Vogels-Stichting. Meer informatie hierover vindt u hier.
  • De reis waarvoor een aanvraag wordt gedaan dient binnen 1 jaar na toekenning gestart worden. Wanneer de reis door omstandigheden pas later aangevangen kan worden, dient er een nieuwe aanvraag ingediend te worden.

 

Aanvragen die niet aan de voorwaarden voldoen worden niet in behandeling genomen. Wanneer u vragen heeft over de genoemde voorwaarden, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de René Vogels Stichting

René Vogels Stichting Overzicht